Patent Replika saat  Vydavateľstvo H plus

Vitajte na stránkach vydavateľstva H plus

AKTUÁNE AKTUÁNE AKTUÁNE AKTUÁNE

ZMENA KOREŠPONDEČNEJ ADRESY:
Eva Čunderlíková, Záhradnícka 85, 821 08 Bratislava 2


Vydavateľstvo H plus vzniklo v roku 1992. Spočiatku sme sa zameriavali najmä na distribúciu notových materiálov a učebníc pre základné umelecké školy, neskôr prevážila vlastná vydavateľská činnosť. Zameranie na deti a mládež, študentov a pedagógov však naďalej ostalo centrom nášho záujmu. Úzko spolupracujeme so základnými umeleckými školami, Štátnym pedagogickým ústavom, Metodicko-pedagogickým centrom a Asociáciou učiteľov hudby Slovenska, s jej jednotlivými sekciami; ale predovšetkým so skladateľom a pedagógom Jurajom Hatríkom, autorom množstva skladieb pre deti a mládež, výchovných koncertov či integratívnych projektov rôzneho druhu, ktoré sa časom vyvinuli v ucelenú koncepciu umeleckej výchovy a vzdelávania. Jurajovi Hatríkovi sú venované aj tri knižné publikácie:
Hlas pamäti - portrét skladateľa Juraja Hatríka (rozhovory a autorské texty, zhovárala sa a zostavila Eva Čunderlíková) 2003
Eva Čunderlíková: Klíčenie semienok (tvorba Juraja Hatríka a jej hudobno-pedagogické kontexty) 2013
Juraj Hatrík: Cesty za hudbou a k hudbe (štúdie, úvahy, analýzy) 2016

Počas štvrťstoročia vyšlo u nás takmer 90 titulov, z ktorých väčšina je trvalo v ponuke. Nájdete tu nielen noty pre začiatočníkov či mladých (no i dospelých) muzikantov, ale i knihy, učebnice a metodické príručky pre pedagógov ZUŠ či CD/DVD s možnosťou pedagogického využitia.

DISTRIBÚCIA
Naše tituly si môžete objednať na faktúru/dobierku priamo u nás (k cene titulov účtujeme reálne poštovné)
e-mail: hplus@hplus.sk
alebo zakúpiť v predajniach:
MUSICA SLOVACA (Hudobný fond) Medená 29, 811 02 Bratislava (kompletná ponuka)
MUSIC FORUM Na vŕšku 1, 811 01 Bratislava (výber objednávateľa)
AMADEO Komenského 6, 040 01 Košice (výber objednávateľa)
COLOUR MUSIC Hlavné nám. 3, 060 01 Kežmarok (výber objednávateľa)

Distribúcia v Českej republike:
Miroslava Orlická, Brno, e-mail: Or.mi@seznam.cz

PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD., zakladateľka vydavateľstva H plus

1970 – maturita na SVŠ (dnes gymnázium) Jura Hronca v Bratislave, zameranie matematika-fyzika
1975 – ukončenie štúdia hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
1976 – 1994 – odborný redaktor/odborný referent/vedúca strediska Hudba a mládež Slovenského hudobného fondu
1995 - 2009 pedagogicky činná ako pedagóg hudobnej náuky na ZUŠ
od 2005 vyučuje pedagogické predmety (didaktika teórie hudby a pedagogická prax) a ďalšie hudobno-teoretické predmety na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave
od 1992 tajomníčka a členka predstavenstva Asociácie učiteľov hudby Slovenska
2007 – obhájenie rigoróznej práce na tému Inovácia obsahu a metodiky vyučovania predmetu hudobná náuka v základných umeleckých školách na FHaPV PU v Prešove a získanie titulu PaedDr.
2012 – ukončenie doktorandského štúdia a obhájenie dizertačnej práce na tému Hudobno-pedagogické dielo Juraja Hatríka, jeho význam a podiel na rozvoji hudobnej pedagogiky na Slovensku na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre a získanie titulu PhD.

V Slovenskom hudobnom fonde (teraz Hudobnom fonde) v Bratislave sa venovala súčasnej slovenskej hudbe, organizovaniu prehrávok a besied v  Klube skladateľov, redaktorskej práci a viedla stredisko Hudba a mládež. Venuje sa publicistickej činnosti, aktívne pôsobila v predsedníctve Slovenskej muzikologickej asociácie pri Slovenskej hudobnej únii. Ako tajomníčka a členka predstavenstva Asociácie učiteľov hudby Slovenska organizuje doškoľovacie semináre pre pedagógov hudobnej výchovy ZŠ a hudobnej náuky ZUŠ, je spoluzakladateľkou a spoluorganizátorkou seminárov Pedagogická Dvorana (od 1997), projektu kontinuálneho vzdelávania Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní podľa nových pedagogických dokumentov (od 2011), vedie i príležitostné semináre k projektovému vyučovaniu hudobnej náuky, k využitiu impulzov z výchovných koncertov pre školy a i. Je autorkou učebných osnov, didaktiky a metodík hudobnej náuky (viď katalóg) a iné.

Pozrite si našu ponuku v katalógu. Ak Vás niektoré z našich titulov zaujali a chcete si ich zakúpiť, môžete nás kontaktovať.


Naposledy upravené 15. 06. 2017 o 00:27